• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Продужен рок за доставу понуда - Јавни позив за избор пословне банке за учешће у реализацији – пласирању средстава Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављено 30.08.2016. године

Рок продужен до 21.09.2016. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ПОСЛОВНИХ БАНАКА 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ све заинтересоване пословне банке да се продужава рок за давање понуде за избор пословне банке у програму реализације - пласирање средстава ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака до 21.09.2016.године.

Јавни позив је расписан и објављен на сајту општине Мали Зворник  www.malizvornik.rs,  дана 30.09.2016.године.

      Рок за подношење понуда се продужава на захтев заинтересованости пословних банака, а због административно-техничких тешкоћа код прибављања тражене документације по јавном позиву.

 

Јавни позив и потребни обрасци>>>

Опширније...

Јавни позиввза избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

На основу члана 9. става 1. Правилника о условима и критеријумима за избор корисника и поступку и начину рада Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник , од 12.9. 2016. године Комисија за избор корисника за куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми на територији општине Мали Зворник (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана  12.9.2016. године, расписује: 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица
кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи на
територији општине Мали Зворник

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 2 сеоске куће и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ) за побољшање услова становања избеглица на територији општине Мали Зворник.

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом у износу до РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљададинара) и за додатну помоћ намењену за грађевински и други материјал и/или опрему за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом у износу до РСД 180.000,00 (стотинуосамдесетхиљададинара), оба износа по породичном домаћинству Корисника.

Изабрани корисник може сопственим средствима додатно да учествује у куповини сеоске куће са окућницом у износу највише до РСД 575.000,00 (петстотинаседамдесетпетхиљада динара), преко износа од РСД 1.150.000,00 (једанмилионстотинупедесетхиљада динара).

Јавни позив

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  општине Мали Зворник, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године. 

Опширније...

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија)   општине Мали Зворник, расписује јавни позив којим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Мали Зворник  за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Опширније...

Оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник

Објављено 30.08.2016. године

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл. лист општине Мали Зворник", број 4/13), председник општине Мали Зворник је дана 30.08.2016. године, донео 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ МАЛИ ЗВОРНИК

и расписује 

Оглас

за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Мали Зворник

Опширније...

Фонд за развој - Јавни позив за избор пословне банке за учешће у реализацији – пласирању средстава Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављено 30.08.2016. године

ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Краља Петра I број. 38

На  основу Програма Фонда за развој општине Мали Зворник за 2016.годину, председник Управног одбора Фонда за развој општине Мали Зворник

Објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање понуда

за избор пословне банке у програму реализације - пласирање средстава ради подстицања развоја малих и средњих предузећа, самосталних радњи и пољопривредних газдинстава путем давања  кредита из средстава Фонда за развој општине Мали Зворник преко пословних банака

 

Јавни позив и потребни обрасци>>>

Опширније...

Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години у општини Мали Зворник

  У складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину, бр. 06-209 од 05.02.2016. године и Јавним позивом послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2016. години, бр:06-1394 од 20.07.2016. године,  Комисија  за  реализацију Локалног акционог плана запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник – Програм доделе субвенција послодавцима за отварање нових радних места, именована Решењем Председника општине Мали Зворник број 06-209/2016-2 од 04.03.2016. године, на седници одржаној дана 10.08.2016. године, донела је

 ОДЛУКУ
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА У 2016. ГОДИНИ

 I

      УТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука за доделу субвенција за отварање нових радних места  у 2016. години у општини Мали Зворник по Jавном позиву, бр:06-1394 од 20.07.2016. године, из средстава буџета општине Мали Зворник за 2016. годину, у складу са Локалним акционим планом запошљавања за 2016. годину у општини Мали Зворник, у једнократном износу од 200.000,00 динара по незапосленом лицу следећим послодавцима:

Одлука о додели субвенција>>>

Опширније...

Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину

ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

У складу са одредбама члана 36, 40, и 41. Закона о бнуџетском систему, а на основу постојећих докумената – Упутства и фискалне стратегије за 2016.годину,  достављамо свим корисницима буџета општине Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину  са пројекцијама за 2018. и 2019.годину.

Упутство које вам достављамо у прилогу, садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих сте у обавези да израдите своје Предлоге финансијских  планова за 2017. годину и пројекције за наредне две фискалне године. 

Према буџетском календару, члан 31. Закона о буџетском систему, рок за достављање предлога финансијског плана локалном органу управе надлежном за финансије је  01. септембар 2016. године.

Обрасци за припрему Одлуке о буџету за 2017. годину (.zip)>>>

Опширније...

Потписани уговори за финансирање удружења, традиционалних цркава и верских заједница по јавном конкурсу

09.08.2016. године

Данас је у сали Скупштине општине Мали Зворник обављено свечано потписивање Уговора о финансирању програма удружења, традиционалних цркава и верских заједница, између председника општине, Зорана Јевтића и заступника удружења. Локалне самоуправе својим одлукама о Буџету могу определити средства намењена финансирању организација цивилног друштва, те су, уколико то одлуче, дужне да расподелу тих средстава чине транспарентно, по јавном конкурсу. Ове године је општина Мали Зворник по први пут извршила транспарентну расподелу средстава преко два јавна конкурса.

На коктелу за чланове и заступнике удружења која су по овим конкурсима добила финансијску подршку својим пројектима, председник општине је нагласио да су средства можда мала, ако се гледа из угла удружења, али да је толико у овом моменту могуће определити буџетом, као и да организације морају више самостално да се потруде и развијају своје капацитете за аплицирање код других фондова и донатора. Такође је додао да ће у тим случајевима увек имати подршку локалне самоуправе, кроз техничку подршку или друге видове суфинансирања.

- Заузврат, очекујем да се организације активније укључе у решавање проблема и пружање помоћи општини Мали Зворник, свака у својој области и у складу са својим могућностима, јер и општина и удружења су ту да раде у интересу грађана и на стварању повољнијег окружења за живот у нашој општини - рекао је Јевтић. 

Опширније...