• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Давање у закуп уређеног неизграђеног грађевинског земљишта

 

Република Србија
Скупштина општине Мали Зворник
Број: 06-1009
Дана, 15.07.2013. године
Мали Зворник

    На основу члана 96. и 97. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09,81/09, 24/11 и 121/12), члана 39. и 40. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.8/09) и члана 37. Статута општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр 10/08,13/08,2/09 и 2/12), Скупштина општине Мали Зворник, уз претходно прибављено мишљење Општинског већа број: 06-990  од 12.07.2013. године, расписује       

 

О Г Л А С

за прикупљање понуда ради давања у закуп уређеног, неизграђеног
грађевинског земљишта у јавној својини у КО Мали Зворник

 

         1. Расписује се оглас за прикупљање понуда за давање у закуп уређеног, неизграђеног грађевинског земљиште у јавној својини,уписаног у лист непокретности бр.262,  КО Мали Зворник и то:

 

-  к.п. бр. 1190/1, у КО Мали Зворник  у површини    0.43.61 ха
-  к.п. бр. 1190/2, у КО Мали Зворник у површини     0.00.41 ха
-  к.п. бр. 1191/1, у КО Мали Зворник у површини     0.01.32 ха

 

          Катастраске парцеле се дају у закуп везано, без могућности давања у закуп катастарских парцела појединачно (укупна површина 0.45.34 ха)

      2. Према Генералном плану Малог Зворника („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 6/06) земљиште је у Индустријској зони општине Мали Зворник, у Доњем Насељу са наменом радна зона са становањем.

        3. Предметно  уређено, неизграђено грађевинско земљиште биће изграђено по Плану из тачке 2. овог Огласа. До парцела се долази асвалтним путем покривеним јавном расветом, од магистралног пута који пролази поред парцеле 1190/1 КО Мали Зворник, целом својом ширином, а сама парцела 1191/1, КО Мали Зворник, представља и део тог пута. На кп 1190/1 КО Мали Зворник, налази се приземни грађевински објекат-трафо станица која представља предност за будуће напајање струјом ове три парцеле.

          4. Право учешћа на огласу  имају сва правна и физичка лица.

          5. Закупац је дужан да у року од годину дана од дана закључења уговора о закупу, на предметном земљишту, изгради привредни објекат и у њему, на неодређено време, запосли најмање тридесет лица.

          6. Почетни износ закупнине у висини тржишне вредности закупнине , утврђује се у висини 1.141.159,77 динара.

          7. Земљиште из тачке 1. овог Огласа даје се у закуп у трајању од 20.година.

        8. Сваки од учесника на огласу уплаћује гарантни износ у висини  20% од почетног износа закупнине, у висини од 228.231,95  динара.

            Повраћај гарантног износа учесницима на огласу који не добију у закуп земљиште извршиће се у року од 3 дана од дана окончања поступка о избору најповољнијег понуђача, а најповољнијем понуђачу се износ депозита урачунава у износ закупнине.

        9. Учесник на огласу губи право на повраћај гарантног износа у случају одустанка од своје понуде, као и ако добије земљиште, а не закључи уговор о закупу са Општином Мали Зворник у року од 30 дана од дана доношења Одлуке по овом огласу.

        10. Понуда обавезно мора да садржи:

          1)  Име, презиме и адресу, као и матични број физичког лица, односно за предузетнике и матични број радње из јединственог регистра радњи, као и порески идентификациони број,

        2)  Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар радњи код Агенције за привредне регистре, као и порески идентификациони број,

            3)  Уредно овлашћење за заступање,

            4)   Понуђени износ закупнине, као и

            5)  Доказ о уплаћеном гарантном износу.      

        11. Понуде се подносе у року од 30 дана од дана објављивања огласа Комисији за спровођење поступка прикупљања понуда јавним огласом за давање земљишта у закуп, на адресу Општина Мали Зворник, 15318 Мали Зворник, Краља Петра 1 бр.38. За Комисију за давање земљишта у закуп по огласу,у затвореном коверту, са назнаком „не отварати“, поштом или лично на писарници Општине Мали Зворник.

       12.Отварање понуда извршиће се дана 23.08.2013. године, у 11,00 часова, у сали Општинског већа општине Мали Зворник, у згради Општине Мали Зворник, у Малом Зворнику, улица Краља Петра 1 бр.38.

       13.Понуђени износ закупнине мора бити изражен у динарском износу који може бити исти, или већи од почетног износа закупнине утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда.

          14.Неблаговремена, односно неуредна понуда ће се одбацити.
              Понуда ће се сматрати неблаговременом у случају да је поднета по истеку рока означеног у овом јавном огласу за подношење понуда.
            Неуредном понудом се сматра понуда која је поднета у отвореној коверти, или у којој је на самој коверти означена појединачна парцела из огласа,односно  која не садржи све потребне податке и уредно захтевана документа из члана 34. Одлуке о грађевинском земљишту и овог Огласа, односно понуда код које износ понуђене закупнине није дат у складу са овим огласом ( изражен је у процентима, или је нижи од почетног износа закупнине и сл.).

           15. Земљиште описано у тачки 1. огласа даће се у закуп закуподавцу који понуди највиши износ закупнине и иста се не може накнадно умањивати.

         16. Уговор између најповољнијег понуђача и општине Мали Зворник ће се закључити у року од 30 дана по коначности решења надлежног органа о давању у закуп предметног земљишта, којим уговором ће се уредити, услови и рок плаћања закупнине, као и услови и рок изградње привредног објекта и отпочињања привредне делатности.

           За све информације обратити се Општинској управи општине Мали Зворник, телефон 015/471-223, контакт особа Гордана Василић.                                              

                                                                      Скупштине општине Мали Зворник

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке