• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-030/2017 - Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - одржавање софтвера за информационе технологије

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-30 од 23.03.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 23.03.2017. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: локална самоуправа

3.Врста предмета набавке: услуге

4.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Услуге одржавања програма електронске писарнице.

Назив и ознака из општег речника набавке:

72267100- одржавање софтвера за информационе технологије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели Уговора

04 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке