• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-81/2016 - Набавка огревног дрвета за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2016/2017

На основу чл. 39.  и 50. Став 2 и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/201214/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број : 404-81 од 03.10.2016. године и Решења о именовању комисије  деловодни број Решења: 404-81/1 од 03.10.2016.године припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
набавку огревног дрвета  за потребе органа општине и установа основног образовања за грејну сезону 2016/2017

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке