• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-65/2016 - Набавка огрева

На основу чл. 39.  и 50. Став 2 и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/201214/2015,68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015),Одлуке о покретању поступка јавне набавке број : 404-65 од 04.08.2016. године и Решења о именовању комисије  деловодни број Решења: 404-65/1 од 04.08.2016. године припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Набавка огревног дрвета и  угља за потребе органа општине
и установа основног образовања за грејну сезону 2016/2017

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о обустави поступка - Партија I >>>

Одлука о додели уговора - Партија  II >>>

Обавештење о обустави поступка - Партија I >>>

Обавештење о додели уговора - Партија  II >>>

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке