• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-54/2016 - Услуге по уговору за манифестацију Сомовијада - опрема и бенд за музичко културни програм

На основу чл. 39.  и 50. и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 404-54,припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Услуге по уговору за манифестацију Сомовијада - опрема и бенд за музичко културни програм

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели Уговора>>>

Обавештење о закључењу Уговора>>>

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке