• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-52/2016 - Постављање паркета у фискултурној сали

На основу чл. 39.  и 50. и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 404-52,припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Постављање паркета у фискултурној сали

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Позив за достављање понуда 2

Измене и допуне конкурсне документације

Измењена Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке