• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка 404-64/2015 - Рад грађевинских машина


ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку
Рад грађевинских машина

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник,

Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: Отворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Назив и ознака из општег речника набавки су:

- 4552000 - изнајмљивање опреме за земљане радове са оператером

Предмет јавне набавке је рад грађевинских машина   

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавку рад грађевинских машина број 404-64/2 НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до 14.09.2015. године до 12:00 часова. 

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа .Понуде ће се отварати 14.09.2015.године  у 12:15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особа за контакт: Драгана Марковић, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

                                                                    Комисија за јавне набавке 

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Измене и допуне конкурсне документације>>>

Измењена Конкурсна документација>>>

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права>>>

Појашњење конкурсне документације>>>

Обавештење о обустави отвореног поступка>>>

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке