• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка мале вредности - Обезбеђење објекта општине

 

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“,број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка обезбеђења објекта општине број 404-11,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Обезбеђење објекта општине  
 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоцаОпштина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоцаорган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је Обезбеђење објекта општине  

Назив и ознака из општег речника набавке – 79710000 – Услуге обезбеђења  
5. Јавна набавка није обликована у  партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документацијеКонкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавку Обезбеђење објекта општине  број 404-11/2  НЕ ОТВАРАТИ“  поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.
Крајњи рок за достављање понуда је 10 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до 06.03.2015. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понудаЈавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник у сали општинског већа .Понуде ће се отварати 06.03.2015.године у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлукеОдлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.
13.  Особа за контакт Драгана Марковић

        Еmail: адреса (или број факса): Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 Комисија за јавне набавке мале вредности

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закључењу Уговора>>>

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке