• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Јавна набавка у отвореном поступку мале вредности 404-38/2014 - Рехабилитација локалних путева и улица

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке   Рехабилитација локалних путева и улица на територији општине  број 404-38,

 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку Рехабилитација локалних путева и улица на територији општине обликована у партије

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су радови  – Рехабилитација локалних путева и улица на територији општине

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-45233140-Радови на  путевима

-45233142-Радови на поправљању путева

5. Јавна набавка  обликована у две партије и то:

1.Партија I-Асфалтирање локалних путева

2. Партија II-Крпљење ударних рупа  на локалним путевима

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума:

1)      Понуђена цена - 80 пондера

2)      Рок завршетка радова – 20 пондера

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.malizvornik.rs

. Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса ,  Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом , достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник,,Понуда за за јавну набавку Рехабилитација локалних путева и улица на територији општинеПартија __________ЈН бр. 404-38/2  - НЕ ОТВАРАТИ -  поштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 30 дана од дана објављивања „Позива за подношење понуда“ на Порталу Управе за јавне набавке, односно најкасније до  08.12.2014. године до 12,00 часова. 

10. Место , време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у у сали општинског већа. Понуде ће се отварати  08.12.2014 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.Особа за контакт:  Драгољуб Васић,еmail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

                                                     Комисија за јавне набавке

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закљученом Уговору за партију I >>>

Обавештење о закљученом Уговору за партију II >>>

Одлука о измени Уговора за партију I >>>

Одлука о измени Уговора за партију II >>>

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке