• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

ИЗМЕЊЕНА Јавна набавка мале вредности 404-16/2014 - Стручни надзор над изведеним грађевинским радовима

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Предмет јавне набавке је стручни надзор на изведеним грађевинско-занатским радовима

Позив за достављање понуда >>>

Конкурсна документација >>>

* * * Н О В О * * *

ИЗМЕЊЕН Позив за достављање понуде >>>

ИЗМЕНА у Конкурсној документацији >>>

ИЗМЕЊЕНА Конкурсна документација >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењеу рока за достављање понуда >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о закључењу Уговора >>>

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности стручни надзор на изведеним грађевинско-занатским радовима број 404-16,

 ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

 

Објављује:

ПОЗИВ

             За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
стручни надзор на изведеним грађевинско-занатским радовима

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр.38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-71520000 – Услуге грађевинског надзора

Предмет јавне набавке је стручни надзор на изведеним грађевинско-занатским радовима

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

    Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник,  „Понуда за  јавну набавку стручни надзор на изведеним грађевинско-занатским радовима број 404-16/2 НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је  до  23.04.2014. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у сали општинског већа .Понуде ће се отварати  23.04.2014.године  у 12.15 часова. 

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић, 015/472-270 

  

                                                                                    Комисија за јавне набавке
                                                                                            мале вредности

Позив за достављање понуда >>>

Конкурсна документација >>>

* * * Н О В О * * *

ИЗМЕЊЕН Позив за достављање понуде >>>

ИЗМЕНА у Конкурсној документацији >>>

ИЗМЕЊЕНА Конкурсна документација >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењеу рока за достављање понуда >>>

ОБАВЕШТЕЊЕ о закључењу Уговора >>>

 

 

 

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке