• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-107/2018 - Израда извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник број 404-107, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-107 

Израда извештаја о стратешкој процени   утицаја на животну средину плана генералне регулације „Дринско приобаље у деловима  катастарских општина узводно од Малог Зворника“ у општини Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

05 - Обавештење о закључењу уговора

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке