• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Оглас о Јавном конкурсу за именовање директора ЈКП ,,Дрина“

Скупштина општине Мали Зворник, на седници одржаној 20.05.2013. године, на основу члана 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/12), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 37. тачке 9. Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали Зворник“ 10/08; 13/08; 2/09 и 2/12) и члана 47. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 1/13), објављује 

ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,ДРИНА“ МАЛИ ЗВОРНИК

Подаци о јавном предузећу: Предузеће послује под пословним именом Јавно кумунално предузеће „Дрина“, седиште Јавног кумуналног предузеће „Дрина“ је на адреси Рибарска бр. 23, Мали Зворник. Скраћени назив пословног имена гласи: ЈКП „Дрина“, ПИБ: 101361692, матични број 07168764, претежна шифра делатности је 3811 – Скупљање отпада који није опасан.

               Јавни конкурс се спроводи за радно место:

               Директор Јавног кумуналног предузећа „Дрина“  Мали Зворник, чији је оснивач општина Мали Зворник.

Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који, осим општих услова прописаних одредбама Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05 и 54/09), испуњавају и следеће посебне услове:

- да је пунолетно и пословно способно;

- да је стручно из једне или више области за чије обављање је основано Предузеће, односно да поседује стручност из делокруга рада предузећа;

- да има високо образовање стечено на основним студијама у трајању од најмање четири године или вишим нивоима образовања;

- да има најмање пет година радног искуства, од чега најмање три године на руководећим положајима;

- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

- да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

- да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа.

Уз пријаву са биографијом кандидати подносе:

- радну биографију уз посебан осврт на функције које је кандидат до сада обављао и постигнуте резултате на њима, као и начелно виђење и пројекције рада у ЈКП ,,Дрина“ Мали Зворник;

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);

- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);

- доказ о пословној способности;

- доказ да има општу здравствену способност;

- доказ о стручној спреми;

- доказ о радном искуству;

- писана изјава, оверена од стране надлежног органа, да лице које конкурише није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

- доказ да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

- доказ да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност предузећа.

У изборном поступку се, оцењивање стрчно оспособљености, знање и вештина утврђује резултат кандидата према мерилима прописаним за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“, у складу са законом и статутом Јавног комуналног предузећа „Дрина“.

У изборном поступку, усменим разговором, провера се поседовање стручних,организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“ Комисији за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Дрина“ Мали Зворник, на адерсу Општина Мали Зворник, ул. Краља Петра I бр.38, 15318 Мали Зворник или преко писарнице органа Управе.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора су Митар Игњатовић, председник Комисије за именовање директора Јавног комуналног предузећа ,,Дрина“ Мали Зворник, број телефона 015/471-311 и Гордана Василић, број телефона 015/471-223.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве у скоје нису приложени сви потребни докази Комисија ће одбацити.

Оглас о јавном конкурсу објавити у „Службеном гласнику РС“, најмање једним дневним новинама, које се дистрибутирају на целој територији Републике Србије и интернет страници општине Мали Зворник с`тим што се мора навести када је оглас о јавним конкурсу објављен у „Службеном гласнику РС“.

Оглас о јавном конкурсу објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 48/13 дана 31.05.2013. године.

 

Скупштина општине Мали Зворник

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке