• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Конкурс за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреду

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Број: 06 – 1096/2013-1
Дана,   29.07.2013.године
Мали Зворник

            На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр.4/07 и 2/11), Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2013.годину (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр./13)  и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 401-00-00629/2013-09, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, р а с п и с у ј е 

К  О   Н   К   У   Р  С

ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА КРОЗ ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2013. ГОДИНУ

 

Управни одбор фонда за развој општине Мали Зворник расписује Конкурс за доделу подстицаја (у даљем тексту субвенција) кроз инвестициона улагања у пољопривреду, и то за:

 

      I Куповину прикључних машина и опреме, и то:

 

Р. б.

Врста механизације и опреме

% субвенције

од износа      инвестиције

максимални

износ

субвенције

1

Опрема за основну обраду земљишта (плугови, дрљаче, тањираче)

30

130.000

2

Фрезе, сејалице, садилице, вадилице, ротационе косачице и балирке

30

130.000

3

Ношене и вучене моторне прскалице, расипачи вештачког ђубрива

30

65.000

4

Пластеници (фолија и конструкције)

40

40.000

5

Противградне мреже

40

40.000

 

6

Опрема за наводњавање: системи  („кап по кап“, пумпе за наводњавање, црева, цеви за довод воде, разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, спојнице, капајући окитени, капајуће траке, вентили, славине, распрскивачи, филтери, уређај за убризгавање минералних ђубрива)

40

130.000

 

7

 

Опрема за пчеларство и набавка ројева (кошнице, центрифуге за мед, опрема за отклапање саћа)

40

65.000

8

Опрема за машинску мужу крава (музилице и лактофризи.)

40

40.000

Напомена: Минимални износ инвестиције за који пољопривредници могу конкурисати не може бити мањи од 50.000,00 динара.

Пољопривредници који конкуришу ће добити 30% или 40% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност а максимално до износа предвиђеног за сваку врсту машине или опреме.

 

      II   Куповину сeртификованих или стандардних садница за следеће воћне врсте:

       1. Шљива

       2. Малина

       3. Купина

       4. Јагода

Напомена: Пољопривредници који конкуришу ће добити 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, максимално до 50.000,00 динара по кориснику.                                                                                                       

      III  Куповину квалитетних приплодних грла стоке и то:

     1. Уматичене стеоне јунице

     2. Уматичене овце и козе

     3. Супрасне назимице

Напомена: Пољопривредници који конкуришу ће добити 50% вредности реализоване и у потпуности исплаћене инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, максимално до 130.000,00 динара по кориснику.                                                                                                          

 

      IV   ОПШТИ УСЛОВИ

 Право на доделу субвенције имају носиоци породичног пољопривредног газдинства у активном статусу који испуњавају следеће услове:

1. да има пребивалиште на подручију општина Мали Зворник

2. да има пољопривредно земљиште на подручију општине Мали Зворник

3. да је измирио све обавезе према буџету и Фонду за развој општине Мали Зворник за  

    2012.годину и прву половину 2013.године,  

 

      V   Потребна документација

 Уз захтев за доделу субвенције пољопривредници прилажу оргиналне или оверене фотокопије следећих докумената:

1. Потврда о упису у регистар пољопривредних газдинстава

2. Извод из регистра пољопривредног газдинства за биљну производњу

3. Фотокопију личне карте носиоца газдинства

4. Фотокопију наменског рачуна пољопривредног газдинства

5. Потврду од Локалне пореске администрације о измиреним обавезама

    Након потписаног Уговора са председником управног одбора фонда, корисник субвенције је

    дужан да после куповине средстава приложи и:

6. Доказ о уплати средстава- оргинал рачуна ( фискални исечак и готовински рачун) и још:

    - за куповину машина и опреме - фотокопију гарантног листа.

    - за куповину садница – доказ да је произвођач садног материјала уписан у Регистар  

      произвођача садног материјала и уверење о здравственом стању садног материјала

    - за набавку приплодне стоке – пасош за купљено грло, потврду матичне службе да је грло   

       уматичено, уверење о здравственом стању животиње које гласи на новог власника.

 

      VI  ПОСТУПАК

   Испуњеност услова за доделу подстицаја (комплетна документација и благовремене пријаве), утврђује управни одбор фонда. Управни одбор фонда утврђује ранг листу подносиоца пријава у складу са критеријумима конкурса. Ако два или више подносиоца захтева имају исти број бодова, предност ће имати подносилац који је раније поднео пријаву. На основу утврђене ранг листе, управни одбор фонда доноси Одлуку о додели средстава. У складу са Одлуком о додели средстава, председник управног одбора фонда са корисницима средстава закључује Уговор, којим се регулишу међусобна права и обавезе. Подстицаји се исплаћују на наменски рачун корисника, након извршене куповине машине,садног материјала или приплодне стоке и приложених доказа о уплати средстава-оргинал рачуна (фискални исечак уз готовински рачун). У случају да корисник не испоштује уговорени рок за реализацију инвестиције, право на коришћење подстицајних средства може се утврдити следећем кандидату са листе. 

 

Напомена:  Образац захтева за доделу субвенције може се добити на шалтеру пријемне канцеларије општине.

 

      VII  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ЗА БОДОВАЊЕ ЗАХТЕВА:

            6.1.  Године старости носиоца пољопривредног газдинства

            -    18-40 година старости.........................................................10 бодова

            -      41-60 година старости....................................................... 6 бодова

            -      61 и више година..................................................................3 бода

            6.2. Период регистрације пољопривредног газдинства  

            -       1  -  3 године......................................................................3 бода

            -       3 -  5 година.....................................................................6 бодова

            -.      5 и више година.............................................................10 бодова

            6.3. Број чланова домаћинства

            -        1  -  2  члана.....................................................................3 бодa

            -.       3 и више члана...............................................................6 бодова

            6.4.  Основ осигурања

            -   Носилац газдинства осигуран по основу пољопривреде........15 бодова

            -   Носилац газдинства осигуран по другом основу.....................5 бодова

           6.5.  Површина пољопривредног земљишта

           -    до 2 хектара.........................................................................3 бода

          -     од 2 – 4 хектара.................................................................6 бодова

          -      више од 4 хектара............................................................10 бодова

          6.6.  Пол носиоца газдинства

            -   Женски пол.......................................................................5 бодова      

 

      VIII  Фонд неће одобравати субвенције  корисницима који имају нерегулисане и неизмирене обавезе према Фонду, односно буџету општине.

      IX  Некомплетни, непотпуни и неблаговремени захтеви  неће бити разматрани.  Подстицаји се додељују само за инвестициона улагања реализована у периоду од почетка расписивања Конкурса до краја године.

      X  Носилац пољопривредног газдинства може конкурисати за више врста субвенција, стим што мора поднети по један захтев за сваку субвенцију. У том случају потребна документација се прилаже уз први захтев за доделу субвенције, а укупни износ збирно за све субвенције не може бити већи од 130.000,00 динара.

           

      XI Одлуку о додели субвенција доноси Управни одбор Фонда.

 

      XII  Конкурс траје од 29.07.2013  до 15.08.2013.године.Крајњи рок за достављање пријава  је 15.08.2013. године до 15 часова. Пријаве које стигну после наведеног рока и времена  сматраће се неблаговременим.

 

      XIII Захтеве са комплетном  документацијом достављати поштом или лично на пријемној канцеларији општине у затвореним ковертама на адресу: Фонд за развој општине Мали Зворник, ул. К.Петра I бр.38.Мали Зворник.

                                                                                

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милош Тимотић, с.р.


 

 Конкурс >>>

 

Захтев за добијање субвенција >>>

 

Подаци о подносиоцу Захтева >>>

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке