• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-115/2017 - Услуге одржавања програма локалне пореске администарције

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-115  од    12.12.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 12.12.2017. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

 Услуге одржавања програма локалне пореске администарције

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-106/2017 - Изградња лед расвете

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке Изградња лед расвете број 404-106, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња лед расвете

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење Конкурсне документације

04 - Појашњење Конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена Конкурсна документација 

07 - Појашњење Конкурсне документације 

08 - Измена и допуна конкурсне документације 

09 - Измењена Конкурсна документација

10 - Појашњење Конкурсне документације 

11 - Измена и допуна конкурсне документације 

12 - Измењена Конкурсна документација

13 - Појашњење Конкурсне документације 

14 - Измена и допуна конкурсне документације 

15 - Измењена Конкурсна документација

16 - Појашњење Конкурсне документације 

17 - Појашњење Конкурсне документације 


404-096/2017 - Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева број 404-96, Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-96 

Израда пројектне документације бетонирања општинских и некатегорисаних путева

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Појашњење конкурсне документације

05 - Измена и допуна конкурсне документације

06 - Измењена и допуњена конкурсна документација

07 - Обавештење о продужењу рока

08 - Одлука о додели уговора

404-092/2017 - Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројектне документације за водовод  Доња Трешњица –Амајић-Читлук-Цулине- број 404-92, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројектне документације за водовод Доња Трешњица–Амајић-Читлук-Цулине

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Одлука о додели уговора

05 - Обавештење о закључењу уговора

404-084/2017 - Изградња резервоара и хидромеханичка опрема резервоара

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Изградња резервоара  и хидромеханичка опрема резервоара број 404-84, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Изградња резервоара  и хидромеханичка опрема резервоара

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о обустави поступка

404-016/2017 - Рад грађевинских машина

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12 ,14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Рад грађевинских машина број 404-16 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку
Рад грађевинских машина

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Питања и одговори

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08 - Одлука о додели уговора

09 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

Поткатегорије