• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-049/2017 - Израда пројектне документације за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Израда пројектне документације за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник број 404-49, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Израда пројектне документације за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне Конкурсне документације

05 - Појашњење конкурсне документације 2

404-046/2017 - Услуге одржавања програма локалне пореске администарције

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-46  од    10.05.2017. године, Општинa Maли Зворник дана 10.05.2017. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда

Услуге одржавања програма локалне пореске администарције

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

404-043/2017 - Адаптација погона у Брасини

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројекта адаптације погона у Брасини и извођење радова на адаптацији погона у Брасини број 404-43, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности
Израда пројекта адаптације погона у Брасини и извођење радова на адаптацији погона у Брасини

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-029/2017 - Набавка електричне енергије

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14,2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке електричне енергије број 404-29,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I БР.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности
Набавка електричне енергије

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-016/2017 - Рад грађевинских машина

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12 ,14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Рад грађевинских машина број 404-16 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ
За подношење понуда  за јавну набавку
Рад грађевинских машина

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена конкурсна документација

05 - Питања и одговори

06 - Одлука о додели уговора

07 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

08 - Одлука о додели уговора

404-015/2017 - Набавка грађевинског материјала

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Набавка грађевинског материјала  обликоване по партијама број 404-15, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Набавка грађевинског материјала обликована по партијама

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Измена и допуна конкурсне документације

04 - Измењена Конкурсна документација

05 - Одлука о додели уговора

06 - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - партија II

07 - Обавештење о закључењу уговора - партија I

404-102/2016 - Израда пројекта санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) , Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда пројекта санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци број 404-102, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности

 

Израда пројекта санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци и извођење радова санације обалоутврде од школе до фудбалског игралишта у Великој Реци

Позив за достављање понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације 2

Појашњење конкурсне документације 3

Измена и допуна конкурсне документације

Измењена конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Поткатегорије