• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

404-092/2018 - Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник - број 404-92, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Угоститељске услуге за потребе општине Мали Зворник

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

404-091/2018 - Репрезентација за потребе општинске управе

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Репрезентација за потребе општинске управе  број  404-91,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности

Репрезентација за потребе општинске управе

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-090/2018 - Израда Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник за период 2018-2025

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке Израда Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник за период 2018-2025. број 404-90 , Oпштинa Мали Зворник,  објављује: 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-90 

Израда Стратегије одрживог развоја општине Мали Зворник за период 2018-2025  

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-079/2018 - Набавка опреме за катамаран

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности – Набавка опреме за катамаран број 404-79, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Набавка опреме за катамаран

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Појашњење конкурсне документације 2

08 - Појашњење конкурсне документације 3

09 - Измене и допуне конкурсне документације 2

10 - Измењена конкурсна документација 2

11 - Обавештење о продужењу рока 2

12 - Појашњење конкурсне документације 4

13 - Измене и допуне конкурсне документације 3

14 - Измењена конкурсна документација 3

15 - Обавештење о продужењу рока 3

16 - Одлука о додели уговора

404-077/2018 - Рад грађевинских машина

На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12 ,14/15 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  Рад грађевинских машина број 404-77 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку
Рад грађевинских машина

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Обавештење о продужењу рока

07 - Одлука о додели уговора

404-072/2018 - Израда идејног пројекта и пројекта за извођење и извођење радова на уградњи трафо станице „Гучево“- са кабловским расплетом 0,4 kV

На основу члана 60. и 40.Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању јавне набавке  Израда идејног пројекта и пројекта за извођење и извођење радова на уградњи трафо станице „Гучево“- са кабловским расплетом 0,4 kV број 404-72

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује:

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку  

Израда идејног пројекта и пројекта за извођење и извођење радова на уградњи трафо станице „Гучево“- са кабловским расплетом 0,4 kV

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Појашњење конкурсне документације

04 - Измене и допуне конкурсне документације

05 - Измењена конкурсна документација

06 - Појашњење конкурсне документације

07 - Одлука о закључењу оквирног споразума

404-071/2018 - Техничка реализација за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију

На основу чл. 39. и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон) и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке Техничка реализација за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију ЈН 404-71, припремљена је конкурсна документација и позив за достављање понуда 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Техничка реализација  за манифестацију „Дрина је смисао живота“ –услуге изнајмљивања бинске и сценске опреме за манифестацију

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

404-041/2018 - Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност  број 404-41, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Измена и допуна пројектне документације са набавком и уградњом видео камера за безбедност 

01 - Позив

02 - Конкурсна документација

03 - Одлука о додели уговора

 

404-046/2018 - Набавка тонера

Општинска управа Општине Мали Зворник

Објављује

Позив за достављање понуде

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

Предмет набавке: 

Набавка тонера

01 - Позив

404-043/2018 - Набавка одеће - мајице

Општинска управа Општине Мали Зворник

Објављује

Позив за достављање понуде

Поступак набавке на које се закон не примењује (члан 39. Став 2. Закона о јавним набавкама, "Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015)

Предмет набавке: 

Набавка одеће - мајице

01 - Позив

Поткатегорије

Информативни билтен општине Мали Зворник