• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Инспекције општине Мали Зворник

Инспекција Локалне пореске администрације

 

Контролна листа 1 - Канцеларијска контрола 

Контролна листа 2 - Теренска контрола

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Одељења за локалну пореску администрацију

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину Одељења за локалну пореску администрацију

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину

 

Инспекција за заштиту животне средине 

 

Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

KL-IZZS_01          Заштита од букe у животној средини

KL-IZZS_02          Заштита од нејонизујућих зрачења - коришћење извора нејонизујућих зрачења нискофреквентно подручје

KL-IZZS_03          Заштита од нејонизујућих зрачења - коришћење извора нејонизујућих зрачења вискофреквентно подручје

KL-IZZS_04          Заштита од нејонизујућих зрачења - овлашћење – испитивање

KL-IZZS_05          Заштита од нејонизујућих зрачења - овлашћење - систематско испитивање

KL-IZZS_06          Контролна листа за документацију

KL-IZZS_07          Контролна листа за складиштење отпада

KL-IZZS_08          Достава података према закону о заштити животне средине

KL-IZZS_09          Третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима

KL-IZZS_10          Контролна листа за третман отпада

KL-IZZS_11          Контролна листа за oтпадну гуму

KL-IZZS_12          Контролна листа за отпадна уља

KL-IZZS_13          Контролна листа студија о процени утицаја

KL-IZZS_14          Контролна листа заштита ваздуха - обавезе за тачкасте и дифузне изворе загађивања из закона о заштити ваздуха 

KL-IZZS_15          Контролна листа  за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

 

План рада за 2019.год

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

План рада за 2018.год  

План рада за 2017.год  

Сагласност министарства на План рада за 2017.год

 

 

Комунална инспекција 

Контролне листе комуналне инспекције 

KL-KOI_01.1       Комуналне делатности – одржавање јавних бунара, чесми, шахтова и сливника

KL-KOI_01.2       Комуналне делатности – одржавање шахтова и сливника

KL-KOI_01.3       Kомуналне делатности – обезбеђивање јавног осветљења

KL-KOI_01.4       Kомуналне делатности – осветљавање зграда

KL-KOI_01.5       Kомуналне делатности – постављање светлећих натписа и клима уређаја

KL-KOI_01.6       Kомуналне делатности – кафилеријска делатност

KL-KOI_01.7       Kомуналне делатности – одржавање и заштита површина јавне намене

KL-KOI_01.8       Kомуналне делатности – коришћење површина јавне намене и других површина

KL-KOI_01.9       Kомуналне делатности – раскопавање површине јавне намене

KL-KOI_01.10     Kомуналне делатности – плакатирање

KL-KOI_01.11     Kомуналне делатности – уређење излога

KL-KOI_01.12     Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.13     Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.14     Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_02.1       Kонтрола држања домаћих животиња – пси и мачке

KL-KOI_02.2       Kонтрола држања домаћих животиња – голубови

KL-KOI_02.3       Kонтрола држања домаћих животиња – украсне егзотичне птице

KL-KOI_02.4       Kонтрола држања домаћих животиња – копитари и папкари

KL-KOI_03          Вршење димничарских услуга

KL-KOI_04          Забрана продаје алкохолних пића након 22,00 часа у трговинским објектима

KL-KOI_06.1       Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.2       Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.3       Јавна паркиралишта

KL-KOI_07.1       Коришћење површина јавне намене и других површина – летње баште

KL-KOI_07.2       Коришћење површина јавне намене и других површина – рекламне ознаке

KL-KOI_09.1       Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_09.2       Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_11.1       Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_11.2       Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_12          Одржавање пијаца

KL-KOI_14.1       Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.2       Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.3       Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_15          Санитарно -технички услови за испуштање отпадних вода у јавну канализацију

KL-KOI_16.1       Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.2       Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.3       Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_17.1       Сахрањивање на подручју месних заједница општине Мали Зворник

KL-KOI_18.1       Управљање комуналним отпадом

KL-KOI_18.2       Управљање комуналним отпадом 

 

План рада за 2019.год  

Извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину

План рада за 2018.год  

Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. године

 

 

Туристичка инспекција

Контролне листе туристичке инспекције

KL 01 - Контрола радног времена у угоститељству

KL 02 - Контрола наплате и уплате боравишне таксе

KL 04 - Контрола угоститеља

KL 05 - Контрола угоститељских услуга у домаћој радиности

KL 06 - Контрола угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству

План рада за 2019.год

Сагласност на контролне листе и план инспекцијског надзора 2019

Извештај о раду инспекције за туризам за 2018. годину

План рада за 2018.год

Сагласност на контролне листе и план инспекцијског надзора 2018

 

Грађевинска инспекције 

 

Контролне листе грађевинске инспекције

01 - Контролна листа 1

02 - Контролна листа 2 - по члану 145

03 - Контролна листа 3 - Темељи

04 - Контролна листа 4 - Конструкције

05 - Контролна листа 5 - Употребна дозвола

 

План рада за 2018.год

Извештај о раду грађевинске инспекције за 2017. годину

План рада за 2017.год  

 

Саобраћајна инспекција

KL01 - Област аутобиских станица

KL01.2.1 - Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима

KL02_1 - Преглед пункта зимске службе

KL03 - Из области  јавног превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају

KL04 - Из области ванлинијског превоза путника у међународном друмском саобраћају

KL04_7 - Контрола венредног вангабаритног превоза

KL04_08 - Контрола активности управљача државног пута на заштити путева

KL05 - Област линијског превоза путника у међународном друмском саобраћају

План рада за 2018.год

 

Послови просветне инспекције и послови планирања одбране 

План рада за школску 2017/2018 годину

Извештај о раду за школску 2016/2017 годину

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке