• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

План детаљне регулације "Доње Насеље - игралиште" Мали Зворник

Нa oснoву члaнa 27. и 35. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (“Сл. глaсник РС”, бр. 72/09,  81/09, 64/10 и 24/11), Генералног плана Малог Зворника до 2020.("Сл. лист општине Мали Зворник", бр.6/06), и Стaтутa општине Мали Зворник (“Службeни лист општине Мали Зворник” бр. 10/08, 13/08 и 02/09), Скупштина  општине Мали Зворник, на седници одржаној  22.10.2013. године дoнeла je:

 ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ДОЊЕ НАСЕЉЕ - ИГРАЛИШТЕ“

У МАЛОМ ЗВОРНИКУ

План детаљне регулације "Доње насеље - игралиште" Мали Зворник (пдф)

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке