• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о закљученом уговорру за Јавну набавку бр. 404-28/2013

Општина Мали Зворник
Општинска управа
Ул.Краља Петра I бр.38
Мали Зворник
Број: 404-28/7
Дана: 25.10.2013.год.

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су Изградња фудбалског игралишта у Великој Реци-израда ограде око фудбалског игралишта

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-45000000-Грађевински радови

-FB09-За безбедносни систем

Процењена вредност јавне набавке: 1.665.000,00 динара без ПДВ-а

Уговорена вредност: 770.350,00 динара без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: критеријум најниже понуђене цене

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупно је примљено 6 (шест) понуда.

Примљене су понуде следећих понуђача:

1. СЗР „ЗЕБРА“ Козличић ,14201 Бранковина

2. Машинобраварска радња „Крунић Слободан 14000 Ваљево, Рађево село

3. СЗР „ГРАДЊА“ Жарковићи бб ,15321 Радаљ

4. ЗЕЛЕНОВИЋ МОНТГРАДЊА д.о.о.Љубише Миодраговића 13 к ,11000 Београд

5. Предузеће за пројектовање, извођење и надзор „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ , Омладинска бб, 15320 Љубовија

6. Самостална грађевинска радња Драган Станковић –ПР Светосавска 256, 15318 Мали Зворник

 

Понуђена цена: - највиша 1.640.395,60 динара без ПДВ-а

- најнижа 770.350,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

- највиша 1.640.395,60 динара без ПДВ-а

- најнижа 770.350,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.10.2013. године

Датум закључења уговора:  23.10.2013. године

Основни подаци о добављачу: Предузеће за пројектовање, извођење и надзор „ИНГРАЛ-НЕИМАР“  , 15320 Љубовија са седиштем у  Љубовији, улица  Омладинска бб ПИБ: 105456021

Матични број: 20388030

Број рачуна: 310-168823-84      Назив банке: НЛБ банка

Коју заступа Миленко Алексић, дипл.грађ.инж.-директор

Период важења уговора: до испуњења уговорeних радова од стране изабраног понуђача, који је у обавези да уговорене радове изведе у року од 35 (тридесетпет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Околности које представљају основ за измену уговора: /


Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Обавештење о закљученом уговору 404-28/7>>>

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке