• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о примени Закона о општем управном поступку

Објављено на огласној табли општине Мали Зворник дана: 08.05.2018.год.

             На основу Упутства о примени одредаба  члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које је донело Министарство државне управе и локалне самоуправе, Општинска управа општине Мали Зворник  објављује

Обавештење о примени Закона о општем управном поступку

               Чланом 9. ст. 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

              Чланом 9. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку, прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.


               Чланом 103. Закона прописано је: да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

              Орган прибавља потребне податке у складу са законом, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама.
              За свако непоштовање горе наведених одредби Закона о општем управном поступку, можете се обратити у канцеларију бр.15. на првом спрату зграде општине Мали Зворник у Малом Зворнику ул.Краља Петра Првог број 38 или на телефон 015/471-300.

                                                                                  ОПШТИНСКА УПРАВА
                                                                           
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке