• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size

Почетна

Списак овлашћених службених лица у општинској управи општине Мали Зворник

Република Србија
Општина Мали Зворник
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:06-976
Дана,11.05.2018.године
Мали Зворник 

            На основу члана 39. став 4. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр.18/16), Општинска управа општине Мали Зворник објављује

 С П И С А К

ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК 

I У Општинској управи општине Мали Зворник службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима су:

 1. Зоран Бркић, самостални саветник, распоређен на послове руководиоца Одељења за привреду, урбанизам и инаспекцијске послове и послове издавања грађевинских дозвола, употребних дозвола и упис права својине на изграђеном објекту, решење број:06-664 од 28.03.2018. године.
 2. Милан Јевтић, самостални саветник, распоређен на послове руководиоца Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности, решењем број:06-663 од 28.03.2018. године.
 3. Мирјана Јовановић, самостални саветник, распоређена на радно место руководилац Одељења за локалну пореску адмнистрацију, решење број:06-662 од 28.03.2018. године.
 4. Мирослав Марковић, самостални саветник распоређен на послове комуналног инспекора, инспектора за заштиту животне средине и инспектора за послове туризма, решење број:035-10 од 28.04.2015. године.
 5. Драган Ракић, саветник, распоређен на радно место просветног инспектора и послове планирања одбране, решење број:035-12 од 28.04.2015. године.
 6. Миливоје Танасковић, сарадник, распоређен на радно место Послови грађевинске и саобраћајне инспекције, решење број:035-11 од 28.04.2015. године

 

II У Општинској управи општине Мали Зворник службена лица овлашћена за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења су: 

 1. Бранко Андрић, саветник, распоређен на послове пореског инспектораи исплате пореског дуга и накнада, решење број:035-5 од 28.04.2015. године.
 2. Муамера Бојић, самостални саветник распоређена на послове шефа Одсека за спровођење обједињене процедуре и планирање, послове урбанизма, планова и пројеката, издавања локацијских услова и послове сарадње са носиоцима јавних овлашћења, решење број:035-3 од 28.04.2015. године.              .
 3. Драгица Лазић, сарадник, распоређена на послове социјалне и дечије заштите и инвалидско-борачке заштите, решење број:035-13 од 28.04.2015. године.
 4. Весна Илић,саветник, распоређена на послове радних односа и друштвене бриге о деци, решење број:035-8 од 28.04.2015. године.
 5. Славица Симеуновић, саветник, распоређена на послове матичара за матично подручје Мали Зворник, послове грађанских стања, послове у вези избеглих и расељених лица и послове саветника за заштиту пацијената, решење број:035-7 од 28.04.2015. године.
 6. Драгана Марковић, сарадник,  распоређена на послове јавних набавки и приватног предузетништва, решење број:035-16 од 28.04.2015. године.
 7. Бранко Радић, саветник, распоређен на послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и туризма, решење број:035-14 од 07.05.2015. године

 

 Заменик начелника општинске управе
Гордана Василић,дипл.правник

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке