• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Обавештење о закљученом уговору Јавне набавке бр. 404-25/2013

Општина Мали Зворник
Општинска управа
Ул.Краља Петра I бр.38
Мали Зворник
Број: 404-25/7
Дана: 08.10.2013.год. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38, Мали Зворник , www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: отворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су извођење геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-71250000-Архитектонске, техничке и геодетске услуге

Процењена вредност јавне набавке: 2.800.000,00 динара

Уговорена вредност до: 2.800.000,00 динара

Критеријум за доделу уговора: критеријум најниже понуђене цене

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Укупно је примљено 1 (једна) понуда.

Примљена је понуда следећег понуђача:

1. Привредно друштво за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ „ д.о.о.,Краља Петра I 37,Мали Зворник

Понуђена цена: - највиша 132.090,00 динара без ПДВ-а

- најнижа 132.090,00 динара динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

- највиша 132.090,00 динара динара без ПДВ-а

- најнижа 132.090,00 динара динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко под извођача: /

Датум доношења одлуке о додели уговора: 02.10.2013. године

Датум закључења уговора: 07 .10.2013. године

Основни подаци о добављачу:, Привредно друштво за геодезију „ГЕОДЕТ ДБ „ д.о.о.,Краља Петра I 37, Мали Зворник

ПИБ:101362267

Матични број: 17029479

Број рачуна:   205-39155-90 Назив банке: Комерцијална банка

Коју заступа Драган Богићевић,директор

Период важења уговора: до испуњења уговорених услуга односно до краја децембра 2013.

Околности које представљају основ за измену уговора: /

 

Конкурсна документација>>>

Измена Конкурсне документације>>>

Појашњење Конкурсне документације 404-25/1-3>>>

Измена и допуна Конкурсне документације 404-25/1-4>>>

Обавештење о закљученом уговору 404-25/7>>>

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке