• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Јавна набавка мале вредности 404-28/2013 - Изградња ограде на игралишту у Великој реци

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије „ број 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности изградња фудбалског игралишта у Великој Реци –израда ограде око фудбалског игралишта  број 404-28,

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК

КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности изградња фудбалског игралишта у Великој Реци –израда ограде око фудбалског игралишта

 

1. Назив , адреса и интернет страница наручиоца: Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали Зворник, www.malizvornik.rs

2. Врста наручиоца: орган државне управе

3. Врста поступка јавне: јавна набавка мале вредности

4. Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су изградња фудбалског игралишта у Великој Реци –израда ограде око фудбалског игралишта

Назив и ознака из општег речника набавки су:

-45000000-Грађевински радови

-FB09-За безбедносни систем

5. Јавна набавке није обликована у партије.

6. Критеријум , елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена;

7. Понуде са варијантама нису дозвољене.

8. Преузимање конкурсне документације: Конкурна документација се може преузети са Портала јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www. malizvornik.rs.

Конкурсна документација се може преузети и у просторијама наручиоца, адреса ,  Општина Мали Зворник, Краља Петра I 38,Мали Зворник сваког радног дана од 8 до 13 часова.

9. Начин подношења понуда и рок: Понуде са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној запечаћеној коверти или кутији на адресу наручиоца – Општина Мали Зворник , Краља Петра I 38,Мали Зворник,  „ Понуда за  јавну набавку  – изградња фудбалског игралишта у Великој Реци –израда ограде око фудбалског игралишта број 404-28/2- НЕ ОТВАРАТИпоштом или лично на писарници oпштине Мали Зворник. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, као име и презиме особе за контакт.

Крајњи рок за достављање понуда је 9 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, тј. до   04.10.2013. године до 12,00 часова.

10. Место, време  и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Општине Мали Зворник  Краља Петра I 38 ,15318 Мали Зворник у у сали општинског већа .Понуде ће се отварати  04.10.2013 године  у 12.15 часова.

11.  Представници Понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку, доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.

12.  Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда и биће достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана њеног доношења.

13.  Особе за контакт: Драгана Марковић 015/472-270 и Зоран Бркић 015/472-191

 

Позив за подношење понуда>>>

Конкурсна документација>>>

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке