• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size

Почетна

Оглас за доделу подстицаја кроз инвестициона улагања у пољопривреду

 

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Број: 06 – 1096/2013-2
Дана,   29.07.2013.године
Мали Зворник

          На основу члана 23. Статута Фонда за развој општине Мали Зворник (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр.4/07 и 2/11), Предлога Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Мали Зворник за 2013.годину (''Сл.лист општине Мали Зворник'',бр./13)  и Решења о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 401-00-00629/2013-09, Управни одбор Фонда за развој општине Мали Зворник, р а с п и с у ј е    с л е д е ћ и:

 

                                                                     О Г Л А С

            Управни одбор фонда за развој општине Мали Зворник расписује Оглас за доделу подстицаја (у даљем тексту РЕГРЕС, ПРЕМИЈЕ И СУБВЕНЦИЈЕ) кроз инвестициона улагања у пољопривреду, и то за:

 

I  РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ

  1. НАМЕНА:

    Корисник остварује право на регрес за репродуктивни материјал односно вештачко осемењавање крава и јуница  у износу од 1.600,00 до 2.500,00 динара динара по грлу за прво осемењавање у зависности од места боравка власника животиње и 1.000,00 динара за поновљен поступак у случају када је прво осемењавање неуспешно.

 

    2. УСЛОВИ:

           Корисник остварује право на подстицај под следећим условима:

           -има пребивалиште на територији општине Мали Зворник;

           -активни носилац регистрованог пољопривредног газдинстава;

          

    3.   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

          Уз захтев за остваривање права на регрес прилажу се оргинали или оверене фотокопије

           следећих докумената:                             

           -потврда о упису у регистар пољопривредног газдинства;

           - фотокопија пасоша за краву или јуницу;

           -фотокопија личне карте подносиоца захтева;

           -оргинални рачун од стране овлашћене ветеринарске установе, коју одабере корисник;

            -фотокопија текућег наменског рачуна.

   4.    ПОСТУПАК:

Носилац пољопривредног газдинства- власник грла стоке, подноси захтев управном одбору  Фонда за развој за регрес за репродуктивни материјал- вештачко осемењивање са потребном  документацијом. Регрес се исплаћује по редоследу подношења захтева, а након провере података о испуњености услова до износа средстава предвиђених Програмом.  

 

II  ПРЕМИЈЕ ЗА ОСИГУРАЊЕ ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ

  1. НАМЕНА:

     Корисник остварује право на субвенцију за премију осигурања, од болести, угинућа и елементарних непогода, исплаћује се за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 60% од висине премије осигурања, односно 100 % ако кориснику није добио подстицај по Уредби за 2013.годину од стране Министарства

 

    2. УСЛОВИ:

             Право на подстицај корисник остварује под следећим условима:

             -има пребивалиште на територији општине Мали Зворник;

              -активни носилац регистрованог пољопривредног газдинстава;

              -да закључи уговор о осигурању;

 

  3.     ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

            Уз захтев за остваривање права на субвенције прилажу се оргинали или оверене фотокопије

             следећих докумената:

             -потврда о упису у регистар пољопривредног газдинства;

             -извод из регистра пољопривредног газдинства за биљну и животињску производњу;

             -фотокопија личне карте подносиоца захтева;

             - фотокопију уговора о осигурању

             -фотокопија текућег наменског рачуна.

 

  4.     ПОСТУПАК:

             Носилац пољопривредног газдинства који је осигурао усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње подноси захтев управном одбору фонда за развој за регрес за део премије. Регрес за део премије се исплаћује по редоследу подношења захтева, а након провере података о испуњености услова до износа средстава предвиђених Програмом.


III           КРЕДИТНА ПОДРШКА, субвенција камата за пољопривредне кредите, репроматеријала, куповине пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке, ветеринарских трошкова

  1.    НАМЕНА:

         Кредитна подршка, субвенција камата, за пољопривредне кредте, репроматеријала, куповине пољопривредне маханизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке, ветеринарских трошкова исплаћује се у висини од   70 % од камате предвиђене Уговором са пословном банком, односно 100 % ако кориснику ово право није прихваћено по Уредби за 2013.годину од стране  Министарства.

 

2.     УСЛОВИ:

        Корисник остварује право на подстицај под следећим условима:

        -има пребивалиште на територији општине Мали Зворник;

         -активни носилац регистрованог пољопривредног газдинстава;

         -да закључи уговор о кредиту са неком  комерцијалном банком.

 

 3.   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

        Уз захтев за остваривање права на субвенције прилажу се оргинали или оверене фотокопије   

         следећих докумената:

         -потврда о упису у регистар пољопривредног газдинства;

         -извод из регистра пољопривредног газдинства за биљну и животињску производњу;

         -фотокопија личне карте подносиоца захтева;

         - фотокопију уговора о кредиту

          -фотокопија текућег наменског рачуна

 

 4.  ПОСТУПАК:

      Носилац пољопривредног газдинства који је са банком закључио Уговор о кредиту, подноси захтев управном одбору фонда за развој за кредитну подршку, суфинансирање камата са потребном документацијом. Субвенција се исплаћује по редоследу подношења захтева, а након провере података о испуњености услова до износа средстава предвиђених Програмом.

 

НАПОМЕНА: Код Фонда за развој општине може се конкурисати за добијање подстицаја уколико се инвестиције у пољопривреду ( вештачко осемењавање, премије осигурања и кредити) реализују у пероиду од 01.06.2013.године до 31.12.2013.године. Образац захтева добија се на пријемном шалтеру општине.

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милош Тимотић,с.р.

 

 

Оглас >>>

Захтев за добијање субвнција >>>

 

 

 

 

 

  

 

 

Информативни билтен општине Мали Зворник

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Јавне набавке